7 sep. 2020

Världen styrs av tröga människor

 Här kommer nu förklaringen till att världen styrs av tröga människor. Förklaringen är statistiskt bevisbar och kan även bevisas rent historiskt. Här nöjer jag mig med att redovisa logiken i min slutsats.

Demokratin skapades i det gamla Grekland. På den tiden utövades det demokratiska styret genom att en mindre grupp intelligenta och framstående män fattade besluten som den stora massan rättade sig efter. Numer är demokratin den rakt motsatta - åtminstone i teorin; den stora massan gör val som utformar regeringskonstellationerna.

I tidigare artiklar har jag visat att detta inte är riktigt sant och att världen bakom kulisserna i själva verket styrs av organiserade grupper av individer och att själva valprocessen egentligen bara är ett spel för galleriet som ger intrycket av att den stora massan har något att säga till om. Dessa bakomliggande krafter har allt mer exponerats under senare år och går nu under benämningen "Den djupa staten". Det är även dessa krafter som styr över massorna på ett sådant sätt att dessa inte förstår att de är styrda vilket jag beskrivit i samma artikel. Inte desto mindre lever de stora massorna i tron att de har inflytande på världsordningen och de har också fått mer inflytande på hur saker och ting utvecklar sig i samhället, inte på grund av att de skulle ha något inflytande på ledarskapet utan därför att de i dag fått mer inflytande på arbetsmarknaden, inom myndigheter etcetera.

Innan Industrialismen revolutionerade samhället förblev arbetaren vid sin läst och till exempel det svenska samhället var inordnade i olika stånd; adel, präster, borgare och bönder. Ingen behövde någonsin tvivla över sin tillhörighet, en tillhörighet man endast i speciella undantagsfall kunde bryta sig lös ifrån för att på olika sätt byta stånd; genom äktenskap eller i fall man "byte ner sig" genom ekonomisk ruin.

Vid Industrialismens intåg bytte en stor del av individerna i bondeklassen roll och blev arbetare vilket jag redovisat över i ovannämnda artikel. Denna omvälvning från bondesamhälle till arbetare orkestrerades av de grupper med makt som styrde bakom kulisserna.

Vad som är viktigt att titta på innan vi går vidare är att oavsett vad man anser om saken så är vi alla olika. När man mäter det mänskliga värdet finns det två mätpunkter att ta hänsyn till: det fysiska värdet och det intellektuella värdet.

När man mäter det fysiska värdet är vi alla ungefär lika mycket värda när vi som fullvuxna har ett värde i form av kött och ben - värden som skulle kunna utvinnas i form av kalcium och kött som till exempel kan användas i produktionen av hundmat vilket kortfattat ger oss var och en ett värde av i bästa fall 150 spänn.

När det gäller det intellektuella värdet beräknas det enklast genom att se vad var och en åstadkommer av värde för samhället genom sina intellektuella förmågor. Till exempel har Elon Musk åstadkommit ett långt högre värde för samhällsekonomin än till exempel Hulda på Höjda. Detta är ett otvivelaktigt faktum som avgörs av våra olika intelligenser.

Statistiskt sett utgör 85% av världens befolkning det spann av individer som har en IQ-kvot på mellan 80 och 100 - att jämföras med förståndshandikappade som har ett IQ på 70 och därunder. Endast cirka 10 procent av världens befolkning har alltså en IQ-kvot på över 100.

Genom diverse politiska åtgärder har de 85 procenten fått ett större inflytande på samhällslivet. Till exempel har man sänkt kraven för intagningen till universiteten vilket öppnat dörrarna för även denna grupp att skaffa sig en utbildning som annars hade varit omöjlig. Man får anta att själva utbildningen bidrar till kunskapsinhämtningen men faktum kvarstår - 85 procent av mänskligheten har ett IQ på mellan 80 och 100 - även om de nu har mer makt på arbetsmarknaden och inom myndigheter. Ytterligare politiska åtgärder så som kvotering till styrelser har föreslagits vilket innebär att man som högsta merit kan hänvisa till att man pissar med en vagina - och tack vare detta ska få en gräddfil till vissa positioner och yrken.

Att använda "allas lika värde" för att bredda vägen för de 85 procenten in i företagsvärlden, myndighetsväsende och yrkesliv - kommer med ett pris - senfärdighet, förhalade beslutsprocesser och en viss tröghet. Detta är ett faktum som vi alla vid olika tillfällen fått erfara. Samhällshjulen kan inte snurra obehindrat. Något som dessutom är mycket vanligt är att de utbildade 85-procentarna allt oftare anställs som administratörer i olika sammanhang vilket till exempel är mycket vanligt inom vården. I nyheterna kan man till exempel läsa om sjukhus som har fler anställda administratörer än sjukvårdspersonal - och den tröghet som detta resulterat i.

Inte heller politiken är skonad från denna tröghet som har sin förklaring i de 85 procentens intåg på olika samhällspositioner. För att bli politiker krävs ingen annan merit än vassa armbågar och ett stort ego och frånvaron av utbildning är till exempel skriande i den sittande regering där vi har en f.d. svetsare som statsminister. Oförmågan att följa med i samhällsutvecklingen och göra konsekvensanalyser och att riksdagshuset är proppfullt av 85 procentare förstår man till exempel av den skenande våldsutvecklingen i landet. De 85 procenten äger helt enkelt inte den intellektuella kapacitet som krävs för att styra ett land.

Nu går vi mot nästa paradigmskifte i historien, ett skifte där allt större del av samhällets yrkesroller övertas av artificiell intelligens. Vad kommer detta att innebära för de 85 procenten när deras yrkesroller övertas av intelligenta maskiner och robotar? Hur ska de 85 procenten klara sitt uppehälle efter en sådan genomgripande förändring av samhällsstrukturen? Det finns säkerligen politiska svar på den frågan och ekonomiska lösningar så som medborgarlön övervägs på olika håll i världen. Den sortens lösning kommer sannolikt att bli villkorad och innebära vissa krav på underordning - men det är för tidigt att spekulera i hur dessa krav kommer att vara utformade.

För många kommer säkerligen den här utvecklingen att ha en depressiv inverkan eftersom de flesta finner meningen med sitt liv genom sin yrkesroll då denna ger känslan av att fylla en uppgift och vara behövd. Hur ska man som en av de 85 procenten motverka en sådan depression? Det får framtiden utvisa men utvecklingen kommer att avlägsna den tröghet som sammalunda 85% varit upphov till. Kanske blir bonden på ropet igen för de som har möjligheten att odla på en egen liten täppa. Som sagt - endast framtiden har svaret.

Deborah Englund

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar